Doelstellingen

Organisatie

Stichting De Roos van Culemborg is op 25 maart 2015 opgericht en is gevestigd in Culemborg. Het RSIN-nummer: 855027927. Website: www.deroosvanculemborg.nl.

Doelstelling: Het (doen) stimuleren van beelden kunst, muziek en literatuur in de driehoek kerk, cultuur en samenleving, dit in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan: De doelstelling van de Roos van Culemborg is opgenomen in artikel 2.1. van de statuten en luidt als volgt: het stimuleren van beeldende kunst, muziek en literatuur in de driehoek van kerk, cultuur en samenleving, dit in de ruimste zin van het woord. De kernactiviteit vindt plaats in de stad Culemborg, ook landelijke projecten worden uitgevoerd. De stichting heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit artikel 2.3. van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling. De stichting organiseert evenementen, bijeenkomsten, excursies, cursussen enz. met als invalshoek kunst in het algemeen en gedichten in het bijzonder. Zij zoekt daarbij samenwerking met andere organisaties en instellingen en creëert een netwerk van verwante en gelijkgezinde personen en organisaties. De stichting werft aandeelhouders (sympathisanten) die het werk van de stichting met een eenmalige bijdrage op de langere termijn mogelijk maken. Bovendien vraagt de stichting bij elke activiteit een (bij voorkeur) vrijwillige bijdrage gebaseerd op de sympathie van de bezoeker/aanwezige. Beheerskosten zijn niet voorzien. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. De stichting besteedt de verkregen inkomsten volgens de doelstelling aan activiteiten, voortkomend uit creatieve ideeën en plannen van bestuurders, aandeelhouders, organisaties en personen, ook van buiten de stichting. De intensieve programmering van lezingen, literaire bijeenkomsten, concerten, workshops, excursies, films, themaweken met gevarieerde activiteiten, exposities, festivals heeft steeds een maatschappelijke, culturele en/of kerkelijke dimensie. Op de langere termijn wil de stichting zo een ‘sympathy community’ bevorderen, waarin betrokkenen als vanzelfsprekend op grond van sympathie bijdragen leveren in de programmering, financiering en publiciteit van de stichting. De multiculturele samenstelling van de bevolking is daarbij een belangrijk gegeven. Op grond van artikel 5 van de statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Op grond van artikel 3.5 van de statuten ontvangen de leden van het bestuur geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten. De stichting heeft geen personeel in dienst. De stichting voldoet aan haar publiciteitsplicht door middel van de website www.deroosvanculemborg.nl

Bestuurssamenstelling:

  • De heer H. G. Hoogenkamp, Culemborg, voorzitter
  • Mevrouw N. B. A. A. Vonk-Wartena, Culemborg, secretaris
  • De heer E. F. Blankenstijn, Oostzaan, penningmeester

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden

 

Stichting De Roos van Culemborg jaarrekening 2021

Stichting De Roos van Culemborg Begroting 2022

 

Roos logo